دستگاهی ایرانی برای جلوگیری از قطع عضو دیابتی
ایسکانیوزایسکانیوز
623 6