گام تازه برای ساخت رباتی که «احساس» می کند
خبرگزاری ایسناخبرگزاری ایسنا
85 0
یک دانشمند ژاپنی می خواهد با طراحی یک پوستۀ رباتیک، ارتباط انسان و ربات را بهبود ببخشد. ربات ها، امروزه اغلب در کارخانه ها و خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در سال ۲۰۱۷ به ازای هر ۱۰ هزار نفر نیروی کار، به طور متوسط حدود ۸۵ ربات صنعتی استفاده می شد و این میزان، تا سال ۲۰۲۱ هر سال ۱۴ درصد بیشتر می شود. اما ربات ها به نوعی در یک فضای محصور در حال فعالیت هستند و شاید بهبود رابطه انسان و ربات ها، خطرات استفاده بیشتر از این همراهان ماشینی را کاهش دهد.