بلاخره پیشگویی سیل وزلزله درسال98توسط دکترشیبانی واقع شد
یالثارات الحسینیالثارات الحسین
245 3
زلزله آذربایجان شرقی وقبل ازآن زلزله ترکیه- روزجمعه 16آبان98 اخبارشبکه خبرایران زیرنویس کردکه مردم پس اززلزله آذربایجان شرقی شب رادرخارج ازمنازل به سربردند (همچنانکه دکترشیبانی درسال 97 پیشگویی کرد سیل هم که درفروردین 98 آمد بی سابقه بود)