استاندار تهران: مدارس تهران فردا تعطیل نیست
پلاس فارسپلاس فارس
47 1
استاندار تهران: مدارس تهران فردا تعطیل نیست./تاکنون منشأ بوی نامطبوع تهران دقیقا مشخص نشده است. این بو مشابه بوی نامطبوع سال گذشته نیست.