ماجرای ناصرالدین شاه، سرسره و شربت الملوک!
بازورگانبازورگان
6127 156
اندراحوالات ناصرالدین شاه(امیر کله کبیری) و مهد علیا و سرسره و شربت الملوک دوا فروش و ممد خردادیان