نگاه اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare
بازینامهبازینامه
726 18
در این ویدیو نگاهی اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare داریم و بخش های مختلف بازی را بررسی و پیرامون آن بحث کرده ایم. www.bazinameh.org