گروهنوازی نوجوانان-به سرپرستی خانم نکیسا قلی نژاد-قطعه شکار آهو-آموزشگاه نکیسا
آموزشگاه موسیقی نکیساآموزشگاه موسیقی نکیسا
58 2
قطعه زیبا و با احساس شکار آهو . گروهنوازی نوجوانان به سرپرست : خانم نکیسا قلی نژاد- هفتمین کنسرت بزرگ آموزشگاه موسیقی نکیسا ساری .مهرماه 98