کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی
مهندسی پزشکی ایرانمهندسی پزشکی ایران
87 1
در این ویدیو به بررسی جایگاه سلامت و پزشکی در پدیده اینترنت اشیاء خواهیم پرداخت.