بررسی بازی The Outer Worlds
بازی سنتربازی سنتر
1249 22
دیالوگ‌های بازی The Outer Worlds آنچنان خوب است که مثلا همکارتان به نوع پوشش شما توجه کرده و با توجه به آن دیالوگ‌های متفاوتی ابراز می کند.