کنایه علی ضیا به مسئولین درخصوص بوی بد تهران
کلاکتکلاکت
3847 7
بویی که دوباره در سطح شهر تهران پس از یک سال پخش شده و انتقادی متفاوت از مجری معروف