استفاده از لیزر برای هک دستیارهای صوتی هوشمند
دیجیاتودیجیاتو
908 4
در این نوع حمله مهاجم با تغییر شدت لیزر به فرکانسی خاص و تاباندن آن روی میکروفون اسپیکر هوشمند، گجت را به گونه ای فریب می دهد که پرتوهای لیزر را به عنوان امواج صوتی دارای معنی تفسیر کرده و دستوراتی را اجرا کند.